Konferencje

Planowane konferencjeKonferencje związane z historią Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Konferencja naukowa Historia UG na tle dziejów szkolnictwa wyższego na Pomorzu, luty 2020
 2. Konferencja 50 lat rozwoju UG dla rozwoju regionu Pomorza i Polski Debata z udziałem polityków – absolwentów UG – Sopot, maj 2020

  OPIS: Ukazanie znaczenia Uniwersytetu Gdańskiego i szerzej szkolnictwa wyższego oraz badań naukowych dla wszechstronnego rozwoju społecznego. Konferencja byłaby okazją do zaprezentowania znaczenia uczelni w różnych aspektach – naukowym, społecznym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym głównie poprzez pryzmat dokonań absolwentów wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

  Miejsce: Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator konferencji: Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

  Osoba do kontaktu: Maciej Goniszewski, tel. 725 99 33 66, mail: maciej.goniszewski@ug.edu.pl

Pozostałe konferencje w porządku chronologicznym

 1. Konferencja „Na pograniczu chemii i biologii”, 12 – 15 maja 2019

  OPIS: Celem Seminarium jest umożliwienie doktorantom i studentom przedstawienia wyników swoich badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów z doktorantami i profesorami z ośrodków badawczych z całej Polski. Podczas Seminarium istnieje możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie w formie komunikatu ustnego, który może być wygłoszony w języku polskim lub angielskim. Wszystkim wygłaszającym oferujemy możliwość opublikowania i wydrukowania prac w monografii „Na pograniczu chemii i biologii” ukazującej się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Miejsce: Jastrzębia Góra

  Organizator: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Skład Komitetu Organizacyjnego:
  Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG - Przewodnicząca
  Członkowie:
  Dr Joanna Drzeżdżon
  Mgr Jacek Malinowski
  Lic. Agnieszka Piotrowska-Kirschling

  Osoba do kontaktu: Dagmara Jacewicz, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, mail: dagmara.jacewicz@ug.edu.pl

 2. X. Festiwal Literatury i Teatru Between. Pomiędzy, 13 - 19 maja 2019

  OPIS: W tym roku temat wiodący festiwalu brzmi „Wyspa”. Traktujemy ten temat najbardziej dosłownie, chociażby gdy przywołujemy twórców z Irlandii, a jednocześnie pozostajemy otwarci na nieoczywiste jego odczytania. Na spotkanie zapraszamy młodych i doświadczonych twórców z kraju i ze świata. Nie zapominamy o badaczach, literaturoznawcach, teatrologach, ale marzy nam się by spotkać się również z badaczami nauk ścisłych. Głównym celem naszego festiwalu jest przecież zapewnienie przestrzeni do dyskusji świata sztuki ze światem uniwersyteckim, wyjście z gabinetów i laboratoriów w przestrzeń otaczającej nas codzienności.

  Miejsce: Wydarzenia będą się odbywały na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Sopocie

  Organizatorzy i osoby do kontaku: Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Kręglewska, Ewelina Stefańska i David Malcolm

  Strona www: www.between.org.pl

 3. Konferencja międzynarodowa pt. „Gdańsk w okresie nowożytnym”, 30 maja -01 czerwca 2019

  OPIS: Przedmiotem konferencji jest szeroko pojęty temat Gdańska w okresie nowożytnym. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z gdańską sztuką i kulturą, religią oraz polityką i społeczeństwem. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy - uczestniczyć w niej będą naukowcy z zagranicznych ośrodków badawczych.

  Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator: Wydział Historyczny UG, Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung

  Osoba do kontaktu: Dziekan Wydziału Historycznego UG prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl

  Strona www: https://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/88193/miedzynarodowa_konferencja_naukowa_pt_gdansk_w_okresie_nowozytnym

 4. XVII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB), 13-14 czerwca 2019

  OPIS: Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) jest stowarzyszeniem powstałym dla wymiany doświadczeń z realizacji projektów między swoimi członkami oraz między innymi podmiotami. KRAB promuje dobre praktyki profesjonalnego prowadzenia projektów badawczych i polskie uczestnictwo w Programach Ramowych UE. XVII Sympozjum KRAB organizowane na Uniwersytecie Gdańskim obejmować będzie 4 sesje poświęcone: 1) projektom badawczym prowadzonym w ramach Horyzontu 2020 2) odpowiedzialnym badaniom i innowacjom – RRI, Responsible Research and Innovation 3) polskim projektom badawczym dla Gospodarki Morskiej w Programach Ramowych UE  i współpracy regionu bałtyckiego w H2020 oraz specyfice regionalnej Pomorza - prezentacja projektów INTERREG BSR – projekty związane z regionem Morza Bałtyckiego, 4) Międzynarodowym Agendom Badawczym w tym 2 ośrodkom na UG i 1 na GUMed. Zaproszeni goście m.in. prof. Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB, dr Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE, Piotr Ziółkowski, dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr Theodore Hupp, UG, prof. dr hab. Marek Żukowski UG, dr hab. Arkadiusz Piotrowski, GUMed; przedstawiciele projektów STARBIOS2, Forum Uniwersytetów Zaangażowanych, NCBR, NCN, BSN. Gospodarz z ramienia UG prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

  Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB)

  Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, mail: krzysztof.bielawski@biotech.ug.edu.pl

  Strona www: www.krab.edu.pl

 5. Konferencja NECS - European Network for Cinema and Media Studies, 13-15 czerwca 2019

  OPIS: Temat przewodni konferencji określono jako „Structures and Voices: Narration in Post-Digital Times”. Wygłoszone referaty oraz wydarzenia towarzyszące dotyczyć będą przede wszystkim przemian narracji we współczesnych mediach. W ciągu trzech dni odbędą się panele dyskusyjne (4 sesje tematyczne dziennie, kilkanaście równoległych paneli), wykłady key note’ów oraz wydarzenia towarzyszące (panele branżowe, pokazy filmów, spotkania z twórcami, prezentacja wydawnictw). Jako key note speakers wystąpią wybitni badacze i jednocześnie twórcy kultury audiowizualnej: Mieke Bal (Królewska Holenderska Akademia Sztuk i Nauk), Catherine Grant (University of London) oraz Kuba Mikurda (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi). Przez trzy dni konferencji prawie 400 osób z całego świata wygłosi swe referaty lub weźmie aktywny udział w panelach dyskusyjnych.

  Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizatorzy: Stowarzyszenie NECS (European Network for Cinema and Media Studies), Uniwersytet Gdański (Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej, Wydział Filologiczny oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych), Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Polska Akademia Nauk

  Osoba do kontaktu: Piotr Kurpiewski, tel. 695 496 641, mail: piotr.kurpiewski@ug.edu.pl, kurpiewski001@gmail.com

  Strona www: http://necs.org/conference

 6. Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich (Seventh World Congress on Polish Studies), 14–16 czerwca 2019

  OPIS: Organizowane po raz siódmy spotkanie amerykańskich elit naukowych z ich polskimi partnerami ma charakter interdyscyplinarny. Wśród uczestników poszczególnych sesji oraz paneli dyskusyjnych, którzy przyjadą do Gdańska z kraju i zagranicy znajdą się przedstawiciele humanistyki, nauk społecznych, ale także medycznych i nauk o zdrowiu. Wzorem poprzednich edycji dominować będą historia, literatura oraz nauki polityczne i ekonomiczne. Tematem konferencji są bardzo szeroko pojmowane „rocznice” (Anniversaries), w które obfituje rok 2019. Uczestnicy kongresu dyskutować będą więc nad przełomowymi wydarzeniami w dziejach Polski, polskiej diaspory, relacji amerykańsko-polskich, odnosząc je do szerszego kontekstu – dziejowego, międzynarodowego oraz zastanawiając się nad ich konsekwencjami i współczesnym znaczeniem.

  Miejsce: Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk (Kampus Oliwa), parter (sale 1.43 do 1.48)

  Organizator: Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America) z siedzibą w Nowym Jorku oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

  Współorganizatorzy: Muzeum Gdańska oraz Muzeum Emigracji w Gdyni

  Osoba do kontaktu: dr hab. Anna Mazurkiewicz prof. nadzw. UG, tel. 501 548 319, mail: anna.a.mazurkiewicz@ug.edu.pl

  Strona www: https://historia.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/konferencje_i_seminaria/w_przygotowaniu/siodmy_swiatowy_kongres_studiow_polskich

 7. Conference of Baltic Studies (CBSE 2019) – Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), 26-29 czerwca 2019

  OPIS: Konferencja organizowana przez Uniwersytet Gdański i Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z amerykańskim stowarzyszeniem Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) jest najważniejszym spotkaniem naukowym badaczy zajmujących się historią, społeczeństwem, gospodarką i kulturą krajów bałtyckich i regionu Morza Bałtyckiego. Odbywająca się naprzemiennie w USA i w Europie konferencja przyciąga corocznie kilkuset badaczy różnych dyscyplin, przede wszystkim historyków, politologów, etnologów, geografów, socjologów, ale też muzykologów i lingwistów specjalizujących się w studiowaniu i badaniu krajów naszego regionu. Dla przyjeżdżających z wielu krajów świata badaczy, konferencja jest jednocześnie okazją do budowania nowych kontaktów naukowych i dzielenia się wiedzą z adeptami studiów regionalnych obszaru bałtyckiego.

  Miejsce: Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności

  Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności, Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS)

  Osoba do kontaktu: dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG, Instytutu Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, mail: kazimierz.musial@ug.edu.pl

  Strona www: http://cbse2019.systemcoffee.pl

 8. Konferencja „Chemia – Biznes – Środowisko”, 28 – 29 czerwca 2019

  OPIS: Celem konferencji jest integracja środowiska młodych naukowców, przede wszystkim studentów i doktorantów oraz podkreślenie roli chemii, biznesu chemicznego i ochrony środowiska w życiu człowieka. Konferencja będzie okazją do spotkania, wymiany opinii i dyskusji młodych naukowców z różnych uczelni.

  Miejsce: Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator: Wydział Chemii, Koło Naukowe Ochrony Środowiska, Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Naukowe Koło Chemików

  Osoba do kontaktu: dr hab. Beata Grobelna, prof. nadzw.

  Strona www: http://chembis.ug.edu.pl

 9. Gdańsk Workshop on Graph Theory, 1-5 lipca 2019

  OPIS: Konferencja GWGT (Gdańsk Workshop on Graph Theory) to coroczne warsztaty,  których celem jest stworzenie forum dla naukowców do spotkania, zaprezentowania swojej pracy, interakcji oraz nawiązania współpracy, w celu promowania badań w dziedzinie teorii grafów zarówno w przestrzeni Gdańska, jak i całego świata. Siódma edycja GWGT odbędzie się w dniach 1-5 lipca (2019 r.) na Wyspie Sobieszewskiej. W tym roku odczyty proszone zostaną wygłoszone przez: prof. Csilla Bujtás (University of Lubljana, Słowenia), prof. Douglas F. Rall (Furman University, USA), prof. Eduardo Rivera-Campo (Universidad Autonoma Metropolitana-I, Meksyk), prof. Andrzej Ruciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska), prof. Carlos Seara (Universitat Politecnica de Catalunya, Hiszpania) oraz prof. Maciej Sysło (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Polska). Podczas tej edycji będziemy również  świętować 70. rocznicę urodzin prof. Jerzego Toppa.

  Miejsce: Hotel Orle, Gdańsk Sobieszewo

  Organizator: Uniwersytet Gdański

  Współorganizatorzy: Politechnika Gdańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

  Osoba do kontaktu: dr Hanna Furmańczyk, mail: hanna.furmanczyk@inf.ug.edu.pl

  Strona www: http://sites.google.com/site/gwgt2019

 10. 12th biennial ERNAPE conference „Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies”. Konferencja międzynarodowa, 18-21 września 2019

  OPIS: Celem organizowanej konferencji jest wymiana doświadczeń badaczy, którzy swoje zainteresowania naukowe łączą z rodzicami oraz ich wielowymiarowo rozumianym „byciem w edukacji” (m.in. własne doświadczenia formacyjne, uczenie się w i dla rodzicielskiej roli, uczestnictwo w edukacji własnych dzieci i życiu szkół, do których uczęszczają, współpraca rodziców ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi). Współpraca badaczy tworzących ERNAPE-PL przybiera różne formy, od wymiany doświadczeń badawczych, i dydaktycznych, poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć, po wspólne projekty naukowe. Wśród nich głównie badania empiryczne, a poza nimi, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, tworzone i rozwijane w zespołach krajowych oraz międzynarodowych, działających tak w Polsce, jak w Unii Europejskiej i wielu innych krajach, z których pochodzą badacze skupieni w ERNAPE.
  Konferencja jest kontynuacja spotkań sieci badawczej ERNAPE (European Research Network About Parents in Education), która od 1993 roku zrzesza badaczy związanych z tematyką współpracy szkoły, rodziny i społeczności lokalnej zarówno z Europy jak i spoza niej. Co dwa lata inny uniwersytet zostaje organizatorem spotkania całej sieci. Rok 2019 i spotkanie na Uniwersytecie Gdańskim poświęcone jest tematyce rodzicielskiego zaangażowania jako siły, siły która ma wpływ nie tylko na rozwój i karierę edukacyjną dzieci, ale także na szkoły i całe społeczeństwo. Trzydniowa konferencja będzie okazją do prezentacji najnowszych badań, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy naukowej badaczy z całego świata.

  Miejsce: WPIA UG – 19 i 20.09, oraz w ECS – 18.09

  Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Maria Mendel, Fundacja Rozwoju UG i Stowarzyszenie ERNAPE

  Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Maria Mendel, mail: pedmm@ug.edu.pl

  Strona www: http://www.ernapegdansk2019.pl

 11. 28th IATEFL PL Conference, 20-22 września 2019

  OPIS: Celem konferencji jest popularyzacja osiągnięć i najnowszych trendów z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego oraz wiedzy o krajach i kulturach anglojęzycznych. Wydarzenie wrześniowe na naszym uniwersytecie to przede wszystkim inspirujące wykłady, prowadzone przez światowe autorytety z różnych dziedzin, możliwość poznania nowoczesnych narzędzi do nauki języków obcych, wymiana doświadczeń i pomysłów, praktyczne warsztaty, a także okazja zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą z zakresu uczenia się oraz nauczania języków obcych.
  To prestiżowe wydarzenie w świecie nauczycieli języka angielskiego, ale też innych języków obcych, organizowane co roku w innym mieście, wraca do Gdańska po ponad dwudziestu latach. O randze konferencji najlepiej mówią też liczby: ponad 1000 uczestników z Polski i zagranicy, ponad 100 warsztatów i wykładów prowadzonych przez ponad 100 ekspertów o światowej sławie.

  Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland, Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

  Osoba do kontaktu: Marzanna Stanek-Kozłowska, mail: filmsk@ug.edu.pl
  Moszczyńska-Janicka Irena, mail: i.janicka@ug.edu.pl

  Strona www: https://iatefl.org.pl

 12. II konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, 24-25 września 2019

  OPIS: II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza (II KNPBM) zatytułowana „Stan i trendy zmian w morzach i oceanach” jest współorganizowana przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 września 2019 roku w siedzibie Instytutu Oceanografii UG w Gdyni. Nadrzędnym celem organizowanej konferencji jest integracja środowiska polskich badaczy mórz i oceanów reprezentujących wszystkie aspekty badań oceanograficznych (biologia, chemia, fizyka i geologia morza oraz ochrona środowiska morskiego). Konferencja dedykowana jest również przedstawicielom administracji wszystkich szczebli zarządzających zrównoważonym rozwojem środowiska morskiego.

  Miejsce: Instytut Oceanografii w Gdyni

  Organizator: Wydział Oceanografii i Geografii UG, Komitet Badań Morza PAN

  Osoba do kontaktu: dr hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw., mail: waldemar.surosz@ug.edu.pl

  Strona www: https://iiknpbm.ug.edu.pl

 13. Molecular Biology and Immunology of Cancer – R&D perspectives: ScanBalt Forum 2019, 24-25 września 2019

  OPIS: ScanBalt Forum na zasadzie rotacji przenosi się z regionu do regionu jako doroczne wydarzenie. ScanBalt Forum 2019 koncentruje się na tematyce biologii molekularnej i immunologii nowotworów. Celem konferencji jest przedstawienie prowadzonych w tej dziedzinie badań oraz zaangażowanie partnerów przemysłowych z nadzieją na nawiązanie współpracy.
  Główny prelegent: Susanne Gabrielsson z Karolinska Institutet, obszar badań: rola egzosomów w układzie odpornościowym oraz sposób ich wykorzystania w terapii oraz ich znaczenie jako biomarkery chorób.

  Miejsce: Wydział Nauk Społecznych, UG

  Organizatorzy: ScanBalt, ICCVS, Wydział Biotechnologii, FRUG

  Osoba do kontaktu: Danuta Gutowska-Owsiak, mail: danuta.gutowska-owsiak@ug.edu.pl
  Magdalena Dziki, mail: magdalena.dziki@ug.edu.pl

  Strona www: https://iccvs.ug.edu.pl

 14. Konferencja PROM - Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich, 20-23 października 2019

  OPIS: Tegoroczna konferencja, „Uczelnie w procesie zmian – wyzwania komunikacyjne i marketingowe”, wpisuje się w zmiany w szkolnictwie wyższym, związane z nową ustawą, nazywaną Konstytucją dla Nauki. Zamiany te generują wiele wyzwań dotyczących komunikacji na temat nowych zasad funkcjonowania uczelni w wielu obszarach, nauki, dydaktyki, organizacyjnym. Są to także wyzwania w zakresie nowych sposobów promocji i nowoczesnych marketingowych narzędzi. W czasie konferencji na Uniwersytecie Gdańskim odbędą się warsztaty i spotkania ze znanymi ekspertami PR w wielu obszarach, m.in. kryzysu komunikacyjnego, umiędzynarodowienia, wizerunku.
  Konferencje Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom odbywają się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Tegoroczna konferencja została wpisana w jubileusz obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego i została objęta patronatem JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego Piotra Gwizdały.

  Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

  Organizatorzy: Uniwersytet Gdański oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich

  Osoba do kontaktu: dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, mail: prasa@ug.edu.pl

  Strona www: http://prom.edu.pl/pl

 15. Konferencja Naukowa MEDIA BIZNES KULTURA. Pomorze 2019, 21-22 października 2019

  OPIS: „Media-Biznes-Kultura” to międzynarodowa konferencja adresowana do środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, pracowników mediów oraz instytucji kultury współpracujących z mediami. Miejsce spotkań teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat etycznych, technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z komunikacją społeczną i mediami.
  Rozważania tegorocznej, szóstej już edycji będą obrazować etyczny kontekst procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w tym szczególnie szeroko pojęte zagadnienia etyki słowa i grzeczności językowej. Naukowcy z kraju i za granicy przedstawią wyniki swych badań dotyczące odpowiedzialności za słowo w działaniach medialnych, biznesowych, politycznych i kulturowych. Ramą dyskusji będzie moralność myślenia i jej konsekwencje w języku. Praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów związanych z mediami zostaną zaprezentowane w czasie otwartych paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów.
  Zaplanowano wydanie pokonferencyjnej publikacji, opublikowane zostaną także najlepsze teksty studentów i doktorantów, którzy będą dyskutować w ramach własnego panelu.

  Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

  Organizator: kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim

  Osoba do kontaktu: dr hab. Małgorzata Łosiewicz, mail: mbksekretariat@ug.edu.pl

  Strona www: http://mediabizneskultura.ug.edu.pl

 16. III Konferencja Naukowa z cyklu "Lustro mediów", pt. "Social media - od wolności słowa do mowy nienawiści", 9 listopada 2019

  Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

 17. Konferencja MECERN - Medieval Central Europe Research Network/da mari ad mare - Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 22-25 kwietnia 2020

  OPIS: Tematyka MECERN jest związana z badaniami nad Europą Centralną w okresie średniowiecza. Tym razem tematem wiodącym będą “ Powiązania, współpraca, rywalizacja” (Networks – Cooperation – Rivalry). Organizatorzy spodziewają się około 100 uczestników z Europy i z USA. Celem konferencji jest także uświetnienie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Językiem konferencji jest język angielski.

  Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator:
  Komitet organizacyjny IV MECERN:
  Prof. dr hab. Beata Możejko - Przewodnicząca
  Prof. UG dr hab. Anna Paner, Prodziekan Wydziału Historycznego d/s Nauki
  Prof. UG dr hab. Sobiesław Szybkowski

  Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Beata Możejko, mail: beata.mozejko@ug.edu.pl

 18. Kongres CIEF - Conseil International d’Études Francophones, maj/czerwiec 2020

  OPIS: W kongresie CIEF - największej na świecie naukowej organizacji frankofońskiej - weźmie udział ponad 300 badaczy i ludzi kultury ze wszystkich kontynentów. Tematem spotkania będą "Solidqrités francophones" - Solidarności frankofońskie. Uczestnicy zajmą się różnymi formami, jakie na przestrzeni lat przyjmowała solidarność w krajach francuskojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki postkolonialnej.

  Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności

  Organizator: Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności

  Osoba do kontaktu: dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG, mail: swoboda@ug.edu.pl

 19. Konferencja międzynarodowa pt. „Zakon krzyżacki jako inwestor (Deutscher Orden als Bauherr)”, wrzesień 2020

  OPIS: Zakon Niemiecki jako inwestor Rzeszy Niemieckiej, Francji, Włoch i Ziemi Świętej, ale też infrastruktury przestrzennej przede wszystkim w Prusach. Dotyczy to nie tylko budowy zamków - siedzib konwentów i mniejszych ośrodków administracyjnych, ale też procesu kolonizacji miejskiej i wojskowej, czy stworzenia systemu przeciwpowodziowego w Dolinie dolnej Wisły i na Żuławach Wiślanych.

  Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator: Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens

  Osoba do kontaktu: Dziekan Wydziału Historycznego UG prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl