Konferencje

Konferencje zaplanowane na rok 2020



Konferencje związane z historią Uniwersytetu Gdańskiego

 1.  Uniwersytet Gdański i jego historia, 27 marca 2020

  OPIS: Celem konferencji jest podsumowanie wybranych aspektów działalności studentów i pracowników UG na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Podczas wystąpień poruszone zostaną tematy związane m.in. z historią i aktualnością poszczególnych jednostek uczelnianych oraz całego UG, kształtowaniem się koncepcji uniwersytetu, życiem studenckim, ruchem kulturalnym.

  Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizatorzy konferencji:
  Instytut Politologii UG
  Czasopismo "Progress"
  Rada Doktorantów UG
  Parlament Studentów UG
  Akademickie Centrum Kultury
  Gazeta Uniwersytecka
  Studenckie Koło Naukowe "Bałkanika"

  Osoba do kontaktu: Dominik Bień, mail: dominik.bien@ug.edu.pl

 2. Absolwenci sopockiego ośrodka UG wobec wyzwań współczesności, 8 maja 2020

  OPIS: Konferencja ma zaprezentować znaczenie ośrodka sopockiego Uniwersytetu Gdańskiego dla rozwoju gospodarczego Polski w okresie 1970 – 2020 oraz jego wkład w transformację ustrojową począwszy od 1989 roku do chwili obecnej. W trakcie zaplanowanych sesji przewidujemy szereg tematycznych paneli z udziałem wybitnych absolwentów sopockich wydziałów UG ze świata polityki, finansów, biznesu i sportu. Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/859763961131667/

  Miejsce: Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator konferencji: Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

  Osoba do kontaktu: Maciej Goniszewski, tel. 725 99 33 66, mail: maciej.goniszewski@ug.edu.pl

Pozostałe konferencje

 1. „Logopedia polska – osiągnięcia i perspektywy rozwoju. W 40-lecie logopedii na Uniwersytecie Gdańskim”, 7-8 marca 2020

  OPIS: Celem organizowanej konferencji jest ukazanie rozwoju logopedii, który dokonał się i dokonuje się na naszej uczelni, ale także zaprezentowanie dorobku i perspektyw rozwoju logopedii w Polsce oraz wkładu gdańskiego środowiska logopedycznego w rozwój logopedii krajowej. Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli wybitni naukowcy z większości ośrodków akademickich, kształcących logopedów w kraju. Więcej informacji na stronie: https://fil.ug.edu.pl/wydzial_filologiczny/instytuty/instytut_logopedii/konferencje_i_aktualnosci/konferencje_i_aktualnosci

  Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator: Instytut Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego

  Osoba do kontaktu: dr Barbara Kamińska, mail: barbara.kaminska@ug.edu.pl

 2. Konferencja MECERN - Medieval Central Europe Research Network/da mari ad mare - Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 22-25 kwietnia 2020

  OPIS: Tematyka MECERN jest związana z badaniami nad Europą Centralną w okresie średniowiecza. Tym razem tematem wiodącym będą “ Powiązania, współpraca, rywalizacja” (Networks – Cooperation – Rivalry). Celem konferencji jest uświetnienie obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Językiem konferencji jest język angielski. 

  Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizatorzy: Wydział Historyczny (Instytut Historii) , Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański 

  Osoba do kontaktu: Prof. dr hab. Beata Możejko, mail: beata.mozejko@ug.edu.pl

 3. Wykład prof. dr hab. Jana Miodka „Polszczyzna w Europie - Europa w polszczyźnie” oraz koncert Cappelli Gedanensis „Polskie inspiracje w europejskiej muzyce”, 15 maja 2020, godz. 10.00

  OPIS: Wykład prof. Jana Miodka „Polszczyzna w Europie - Europa w polszczyźnie” adresowany jest do osób zainteresowanych wielojęzykową Europą i miejscem polszczyzny w Europie, a kontynuująca wielowiekową tradycję muzyczną Cappella Gedanensis wykona utwory kompozytorów europejskich, inspirowane folklorem i pejzażem polskim.

  Miejsce: Sala Teatralna w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator: Centrum Języków Obcych UG

  Osoba do kontaktu: mgr Iwona Mężeńska, mail: sjoim@ug.edu.pl

 4. Kongres CIEF - Conseil International d’Études Francophones, 8-14 czerwca 2020

  OPIS: W kongresie CIEF - największej na świecie naukowej organizacji frankofońskiej - weźmie udział 150 badaczy i ludzi kultury ze wszystkich kontynentów. Tematem spotkania będą "Solidarités francophones" - Solidarności frankofońskie. Uczestnicy zajmą się różnymi formami, jakie na przestrzeni lat przyjmowała solidarność w krajach francuskojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki postkolonialnej.

  Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, CIEF

  Osoba do kontaktu: dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG, mail: swoboda@ug.edu.pl

 5. International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM), 12-17 lipca 2020

  OPIS: Międzynarodowa konferencja organizowana w celu wymiany informacji i doświadczeń na temat zaawansowanych urządzeń optycznych, metod spektralnych, fizyki nowatorskich materiałów optycznych, takich jak półprzewodniki, dielektryki i nanomateriały. Więcej informacji na stronie: https://iwasom.ug.edu.pl/.

  Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizatorzy: Instytut Fizyki Doświadczalnej UG, Instytut Fizyki PAN w Warszawie oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

  Osoba do kontaktu: prof. Marek Grinberg, tel. 58 523 2544, mail: marek.grinberg@ug.edu.pl, Anna Baran, tel. 58 523 2289, mail: anna.baran@ug.edu.pl

 6. Konferencja międzynarodowa „Zakon krzyżacki jako inwestor (Deutscher Orden als Bauherr)”, 5-7 październik 2020

  OPIS: Zakon Niemiecki jako inwestor Rzeszy Niemieckiej, Francji, Włoch i Ziemi Świętej, ale też infrastruktury przestrzennej przede wszystkim w Prusach. Dotyczy to nie tylko budowy zamków - siedzib konwentów i mniejszych ośrodków administracyjnych, ale też procesu kolonizacji miejskiej i wojskowej, czy stworzenia systemu przeciwpowodziowego w Dolinie dolnej Wisły i na Żuławach Wiślanych.

  Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

  Organizator: Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens

  Osoba do kontaktu: Dziekan Wydziału Historycznego UG prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, mail: dziekanat@historia.ug.edu.pl

Konferencje, które odbyły się w ramach obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2019

 1. Na pograniczu chemii i biologii, 12–15 maja 2019

  Organizator: Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

 2. X. Festiwal Literatury i Teatru Between. Pomiędzy, 13-19 maja 2019

  Strona www: www.between.org.pl

 3. Gdańsk w okresie nowożytnym, 30 maja -01 czerwca 2019

  Organizator: Wydział Historyczny UG, Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung

 4. Metodologia badań w glottodydaktyce, 6-7 czerwca 2019

  Organizator: Wydział Filologiczny

 5. XVII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB), 13-14 czerwca 2019

  Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB)

 6. Konferencja NECS - European Network for Cinema and Media Studies, 13-15 czerwca 2019

  Organizatorzy: Stowarzyszenie NECS (European Network for Cinema and Media Studies), Uniwersytet Gdański (Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej, Wydział Filologiczny oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych), Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Polska Akademia Nauk

 7. Siódmy Światowy Kongres Studiów Polskich (Seventh World Congress on Polish Studies), 14–16 czerwca 2019

  Miejsce: Wydział Historyczny UG, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk (Kampus Oliwa), parter (sale 1.43 do 1.48)

  Organizator: Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America) z siedzibą w Nowym Jorku oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

  Współorganizatorzy: Muzeum Gdańska oraz Muzeum Emigracji w Gdyni

 8. Conference of Baltic Studies (CBSE 2019) – Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), 26-27 czerwca 2019

  Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności, Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS)

 9. Konferencja międzynarodowa „30 Jahre germanistische Forschung in Polen und Deutschland: 1989-2019” (30 lat badań germanistycznych w Polsce i Niemczech: 1989-2019), 27–29 czerwca 2019

  Organizator: Instytutu Filologii Germańskiej

 10. Chemia – Biznes – Środowisko, 28–29 czerwca 2019

  Organizator: Wydział Chemii, Koło Naukowe Ochrony Środowiska, Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Naukowe Koło Chemików

 11. Konferencja Studiów Bałtyckich, 28-29 czerwca 2019

  Organizatorzy: Instytut Skandynawistyki UG, Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS)

 12. Gdańsk Workshop on Graph Theory, 1-5 lipca 2019

  Organizator: Uniwersytet Gdański

  Współorganizatorzy: Politechnika Gdańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 13. 9th European Ostracodologists’ Meeting, 19-22 lipca 2019

  Organizator: Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii

 14. Konferencja międzynarodowa 12th biennial ERNAPE conference „Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies”, 18-21 września 2019

  Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Maria Mendel, Fundacja Rozwoju UG i Stowarzyszenie ERNAPE

 15. Global Law Deans Forum i Annual Meeting of the International Association of Law Schools. Konferencja międzynarodowa, 18-22 września 2019

  Organizatorzy: Wydziała Prawa i Administracji UG, IALS, FRUG

 16. 28th IATEFL PL Conference, 20-22 września 2019

  Organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland, Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

 17. II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, 24-25 września 2019

  Organizator: Wydział Oceanografii i Geografii UG, Komitet Badań Morza PAN

 18. Molecular Biology and Immunology of Cancer – R&D perspectives: ScanBalt Forum 2019, 24-25 września 2019

  Organizatorzy: ScanBalt, ICCVS, Wydział Biotechnologii, FRUG

 19. Międzynarodowa turystyczno-krajoznawczą i historiograficzna konferencja naukowa pt. „Miejsca pamięci-historia-turystyka”, „Sites of Memory-History-Tourism”, 17-18 października 2019

  Organizatorzy: Pracowania Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Towarzystwo Historiograficzne

 20. Konferencja PROM - Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich, 20-23 października 2019

  Organizatorzy: Uniwersytet Gdański oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich

 21. Media Biznes Kultura. Pomorze 2019, 21-22 października 2019

  Organizator: Uniwersytet Gdański

 22. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”, 23-25 października 2019

  Organizatorzy Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych,Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego Współorganizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekcja Historyczna, Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Gdańska

 23. III Konferencja Naukowa z cyklu "Lustro mediów", pt. "Social media - od wolności słowa do mowy nienawiści", 8 listopada 2019

  Organizatorzy: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Europejskie Centrum Solidarności oraz Pomorski Instytut Naukowy imienia profesora Brunona Synaka.

 24. XX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych, 5 - 6 grudnia 2019

  Organizator: Katedra Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz PKP CARGO S.A.